Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter

Uw werkgever kan u ook ontslaan door naar de kantonrechter te stappen en daar ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Dat kan bijvoorbeeld als hij/zij een ontslagverbod wil omzeilen, of omdat het UWV geen ontslagvergunning heeft afgegeven.

De kantonrechter gaat alleen akkoord met de het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als hij denkt dat er “gewichtige redenen” voor zijn.
Daarvan zijn er maar twee:

Onbehoorlijk gedrag

Veranderde omstandigheden

De andere reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt “veranderde omstandigheden” genoemd. Dat is niet nader omschreven in de ontslagwetgeving. Het staat de kantonrechter vrij om er een eigen uitleg aan te geven. Verstoorde arbeidsverhoudingen vallen hier ook onder. De kantonrechter gaat na wie schuld heeft aan het ontslag. Als het vooral uw schuld is, dan hoeft u niet te rekenen op een hoge ontslagvergoeding. Maar ligt de verantwoordelijkheid bij uw werkgever, dan kent hij u meestal een ontslagvergoeding toe.

Heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden, dan geldt de overeengekomen opzegtermijn niet meer.
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever ontbindt, hoeft uw werkgever zich niet meer aan de “opzegtermijn” te houden. De kantonrechter doet uitspraak over de ingangsdatum van het ontslag.

Meestal kijkt de kantonrechter bij zijn vonnis toch wel naar wat de opzegtermijn geweest zou zijn als er een ontslagprocedure bij het UWV zou zijn geweest.

De rechter kan het dienstjarenbeginsel ook negeren, evenals het feit dat de leeftijdsopbouw van het personeel een afspiegeling moet zijn van het totale personeelsbestand.

Het is eerder regel dan uitzondering dat uw werkgever u een gouden handdruk geeft als u via de kantonrechter wordt ontslagen. Deze “ontslagvergoeding” is vaak opgelegd door de kantonrechter. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de lengte van uw dienstverband, uw leeftijd en uw persoonlijke omstandigheden.
U krijgt overigens alleen een vergoeding als de kantonrechter meent dat er sprake is van “kennelijk onredelijk ontslag”.