De wet verbiedt in een aantal gevallen dat u wordt ontslagen, zelfs al zou uw werkgever dat nog zo graag willen.

  • U mag nooit worden ontslagen op grond van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of nationaliteit. Ontslag op grond van discriminatie is wettelijk verboden.
  • Als u ziek of arbeidsongeschikt bent geworden tijdens uw dienstverband, mag u de eerste twee jaar niet worden ontslagen om die redenen. Maar let op: als u niet meewerkt aan pogingen van uw werkgever om u weer aan het werk te krijgen, mag u tóch worden ontslagen. Niet vanwege uw aandoening, maar op grond van uw verzet tegen reïntegratie.
  • Als u zwanger bent of met bevallingsverlof mag u evenmin worden ontslagen.
  • Uw werkgever mag u niet ontslaan als u ouderschapsverlof wil opnemen.
  • Ontslag vanwege uw lidmaatschap van een ondernemingsraad of een personeelsvereniging is verboden.
  • Bent u functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet, dan is een ontslag niet aan de orde.
  • Ontslag wegens lidmaatschap van een politieke groepering is verboden.
  • Ontslag wegens lidmaatschap van een vakbond is verboden.
  • In geval van ernstig gewetensbezwaar bij de uitoefening van uw werk, is geen grond voor ontslag, tenzij u vervangend werk weigert.
  • Bent u buitenlander en moet u in het land van herkomst uw dienstplicht vervullen, dan mag uw werkgever u niet ontslaan om die reden.