Het is gebruikelijk dat bij een voorgenomen collectief ontslag een sociaal plan wordt opgesteld.

Vaak gebeurt dat in overleg met de vakbonden en soms is ook de ondernemingsraad erbij betrokken. Het Sociaal Plan bevat een aantal maatregelen voor de behandeling van de werknemers als het bedrijf te maken krijgt met een overname, samenwerking met buitenlandse bedrijven, de overheveling van werk naar buitenlandse vestigingen, verkoop, fusie of sluiting.

Het sociaal plan is een instrument dat de financiële schade die het personeel ondervindt bij dit soort maatregelen opvangt. Het gaat vooral ook om het aanbieden van vervangend werk aan werknemers voor wie geen plaats meer is, om-, her- of bijscholing of een financiële compensatie. Ook zaken als een voorziening voor de pensioenopbouw zitten hier vaak in verwerkt. Een sociaal plan wordt altijd aan de ondernemingsraad voorgelegd voor advies.

Wat staat er zoal in een sociaal plan? Altijd gaat het over de rol van de werkgever bij het herplaatsen binnen of buiten het bedrijf van werknemers voor wie door economische veranderingen geen plaats meer is in de organisatie. Daarvoor wordt nog wel eens een outplacementbureau ingeschakeld.

Een werkgever is verplicht zich bij een collectief ontslag te houden aan de afspraken in een sociaal plan. Maar dat betekent voor een werknemer niet dat hij/zij niet meer mag vragen dan wat er in zo’n plan staat.

Vooral als de betrokken werknemer niet is betrokken bij de afspraken die in het sociaal plan staan. Soms maakt een sociaal plan onderdeel uit van een cao, de collectieve arbeidsovereenkomst. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een sociaal plan. Waar dat het geval is, stemmen alle werknemers in met de afspraken in het sociaal plan zodra zij lid zijn van een vakbond die heeft ingestemd met het sociaal plan. Als u geen lid bent van de vakbond, dan zijn de afspraken in het sociaal plan over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding, meestal ook op u van toepassing. Tenzij uw situatie zo buitengewoon is dat het volgen van het sociaal plan een duidelijk onredelijke uitkomst zou hebben…

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met uw werkgever over de bepalingen die in het sociaal plan staan. In het uiterste geval maakt u beide de gang naar de kantonrechter, die het laatste woord heeft. Die kan u een hogere ontslagvergoeding toekennen dan waarop u krachtens het sociaal plan recht zou hebben.

Vraag om advies

Ook al is op uw situatie een sociaal plan van toepassing, informeer toch bij een gespecialiseerde adviseur of uw situatie niet aanleiding is om een hogere ontslagvergoeding te vragen.

Kantonrechter

Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt vaak aangevraagd bij het UWV. Maar steeds meer werkgevers gaan onmiddellijk naar de kantonrechter, omdat zij erop rekenen dat het ontslag dan sneller zal worden verleend.