B

Bedrijfstak-CAO

Dit is een CAO die is opgesteld om te gelden voor een hele bedrijfstak. Dat wil zeggen een verzameling van verschillende bedrijven die een gemeenschappelijk kenmerk hebben voor wat betreft het product, de grondstof of de productiewijze. De bedrijfstak staat in de CAO zelf omschreven.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan op vijf manieren eindigen:

  • door wederzijdse instemming van partijen;
  • door een eenzijdige (rechts)handeling die we opzeggen noemen; 
  • door ontbinding door de rechter; 
  • van rechtswege; 
  • door de dood van de werknemer. 

Bestuur onderneming

Het deel van het personeel dat zich bezighoudt met het ontwerpen, organiseren en controleren van de arbeid en productie binnen de onderneming. Deze personeelsleden zijn meestal ook zelf werknemers van de onderneming, maar zijn belast met de werkgeversrol. De bestuurder van de onderneming heeft in de Wet op de ondernemingsraden een formele rol gekregen.

Boete

In een individuele arbeidsovereenkomst, met inbegrip van een daaraan contractueel overeengekomen personeelhandboek of een CAO, kan een boetebeding zijn opgenomen. Alleen als daarvan sprake is, dan mag een boete, onder strenge regels, worden opgelegd.

Bovenwettelijke uitkeringen in CAO

Uitkeringen die op grond van de toepasselijke wet een percentage van het laatstverdiende loon opleveren, worden in praktijk vaak aangevuld tot 90% of 100% van het laatstverdiende loon. De verplichting daartoe vloeit voort uit de voor de werkgever geldende CAO.

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

In deze regeling is de verplichting opgenomen dat voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst een vergunning nodig is van UWV. Hier zijn wel verschillende uitzonderingen op mogelijk.

Buitenlandse werknemers

Volgens de Wet arbeid vreemdelingen moet een werkgever die een vreemdeling aanneemt in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. Heeft hij die niet, dan kan hij strafrechtelijk worden vervolgd. De vergunning moet door werkgever en werknemer gezamenlijk worden aangevraagd bij UWV.

Burgerlijk Wetboek

In dit wetboek zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die gelden tussen burgers onderling, dus ook tussen werkgevers en werknemers. In de artikelen van boek 7, artikel 610 tot en met 692 BW zijn de bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst opgenomen; dat wil zeggen regels over de definitie van de arbeidsovereenkomst, het loon, het ontslagrecht en dergelijke.