H

Herstel van de arbeidsovereenkomst

Als een arbeidsovereenkomst is beëindigd zonder dat de opzegtermijnen in acht zijn genomen, of door middel van een kennelijk onredelijke opzegging, dan kan de werknemer ook herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen voor de rechter. Als de werkgever daar niet mee akkoord gaat, dan bepaalt de rechter een afkoopsom.

Hoge Raad

De hoogste nationale rechter. Arbeidszaken gaan bijna altijd eerst naar de kantonrechter, dan eventueel in hoger beroep naar de rechtbank en daarna heel soms naar de Hoge Raad. In zeer uitzonderlijke gevallen, als het gaat om schending van regels van Europees recht, kan daarna ook nog een uitspraak volgen van het Hof van de Europese Unie in Luxemburg of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Human Resource Management

HRM Managementfilosofie waarin de werknemers worden gezien als menselijk kapitaal waarvan optimaal gebruik moet worden gemaakt, onder meer door hen te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Inmiddels is de term meer ingeburgerd als synoniem voor personeelsbeleid en is de oorspronkelijke visie enigszins uit het oog verloren.