I

Illegale werknemers

Het tewerkstellen van buitenlandse werknemers waarvoor een tewerkstellingsvergunning geldt door een werkgever. De werkgever kan hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd.

In dienst

Een werknemer is in dienst als de werkgever is gerechtigd om de werknemer instructies te geven. Als hiervan in een overeenkomst geen sprake is, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld van een overeenkomst van opdracht.

Individuele arbeidsovereenkomst

De overeenkomst tussen een partij die zijn arbeid aanbiedt, de werknemer, en de andere partij, de werkgever, die daarvoor een bepaald loon betaalt. De werknemer is verplicht om de arbeid zelf te verrichten. In de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over arbeidsvoorwaarden, meestal zijn die echter te vinden in de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO.

Informatierecht

Het recht van de ondernemingsraad op informatie over alle onderwerpen waarover de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen: belangrijke bedrijfsorganisatorische en financiële beslissingen en personeelsbeleid.

Instemmingsrecht

Ten aanzien van een aantal regelingen op het terrein van het personeelsbeleid geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de ondernemingsraad daarmee instemt. Doet hij dat wel, dan is zijn besluit nietig, hetgeen betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is gekomen. Wanneer de ondernemingsraad weigert in te stemmen met een besluit, dan kan de bestuurder van de onderneming de kantonrechter vragen om het besluit toch te mogen nemen. De uitspraak van de kantonrechter is bindend.

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum bestemd voor werkloze werknemers die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers die 50 jaar of jonger waren op het moment dat zij werkloos werden en voor jonggehandicapte werkloze werknemers.