K

Kantonrechter

Voor vrijwel alle arbeidsrechtelijke rechtszaken geldt dat de kantonrechter bevoegd is om in de zaak te oordelen. Hoger beroep vindt plaats bij de rechtbank. In hoogste instantie oordeelt de Hoge Raad.

Kantonrechtersformule

Bij ontbinding door de kantonrechter of kennelijk onredelijk ontslag wordt een vergoeding naar billijkheid toegekend. Vaak gaat de rechter daarbij uit van deze formule A maal B maal C, waarbij A het aantal dienstjaren is, B het brutomaandloon van de betreffende werknemer en C de zogenaamde correctiefactor, waarmee rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval.

Kennelijk onredelijke opzegging

Een opzegging kan, ook als er een ontslagvergunning is en de opzegtermijnen in acht zijn genomen, toch kennelijk onredelijk zijn. Daarvan is sprake als er geen juiste reden is gegeven voor de opzegging (en er is misleid) of als de gevolgen van het ontslag te zwaar voor risico van de werknemer komen. In dat geval wordt een passende schadevergoeding toegekend.