L

Leeftijdsdiscriminatie

De wet maakt in veel gevallen onderscheid naar leeftijd, zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijden om bepaalde arbeid te mogen verrichten in de Arbeidstijdenwet. Het maken van onderscheid naar leeftijd door werkgevers kan onrechtmatig zijn, als daarvoor geen goede reden bestaat. Vanaf mei 2004 is een wet van kracht worden die een verbod van leeftijdsdiscriminatie voorschrijft, tenzij de werkgever daarvoor een zeer goede reden heeft, die hij ook aannemelijk moet maken. In de praktijk betekent de nieuwe wet dat de werkgever geen direct of indirect onderscheid mag maken naar leeftijd bij o.a. werving, selectie, en aanstelling van personeel, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, bevordering en ontslag. Van objectieve rechtvaardiging is sprake wanneer het onderscheid een ‘legitiem doel’ nastreeft en de gehanteerde middelen om het doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Leerovereenkomst

Onderwijsvoorziening voor jongeren, waarbij naast het verrichten van arbeid ook onderwijs wordt genoten. De leerlingen zijn partieel leerplichtig en zijn zowel leerling als werknemer.

Loon

Het loon is de tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Fooi, bijvoorbeeld, behoort niet tot het loon. Het Burgerlijk Wetboek bevat tal van voorschriften over de vorm van het loon, de wijze waarop het moet worden uitbetaald en de gevolgen van niet (tijdig) uitbetalen van het loon.

Loonvordering

Deze wordt ingesteld als er geen loon is betaald, terwijl de werknemer van mening is dat het wel had moeten gebeuren. Bijvoorbeeld als hij van mening is dat hij te weinig loon heeft ontvangen. Ook komt het voor dat de werkgever de werknemer op staande voet heeft ontslagen, terwijl de werknemer van mening is dat daarvoor geen goede reden is. De werknemer doet dan een beroep op de nietigheid van het ontslag en vordert loon, omdat hij van mening is dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Loopbaanonderbreking

Sinds oktober 1998 kan een werknemer twee tot zes maanden vrij nemen voor zorg- of educatieverlof en een uitkering van de overheid ontvangen volgens de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo). Voorwaarde is wel dat zijn werkgever voor hem een vervanger aanstelt, die uitkeringsgerechtigd of herintreder is.

Loopbaanontwikkeling

Opeenvolging van functies die een werknemer tijdens zijn werkende leven vervult. CAO’s bevatten vaak bepalingen over loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld het recht op promotie na een bepaalde diensttijd.