O

Obligatoire CAO-bepalingen

Deze bepalingen in de CAO bevatten verplichtingen tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Een voorbeeld van een zodanige bepaling is de vredesplicht, waarbij partijen elkaar beloven geen staking te organiseren gedurende de looptijd van de CAO.

Ondernemer

De ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van een eenmansbedrijf tot een multinationale onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemer verantwoordelijk voor de naleving van de wet. In zijn economische rol is de ondernemer directeur/bestuurder, voor wat betreft de arbeidsrelatie is hij werkgever.

OndernemingsCAO

Een CAO wordt vaak gesloten tussen een werkgeversorganisatie en één of meerdere vakbonden. Dat is echt niet noodzakelijk. Aan werkgeverskant kan een CAO ook door één werkgever met een vakbond worden gesloten. Dan geldt die CAO alleen voor die ene onderneming. Een werkgever gaat daar vaak toe over, als binnen zijn onderneming verschillende activiteiten worden verricht, die ertoe zouden leiden dat hij binnen de onderneming verschillende CAO’s naast elkaar toe zou moeten passen.

Ondernemingskamer

Speciaal rechtscollege, onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan beslissen op een verzoek van een vakbond of van aandeelhouders tot het houden van een enquête naar de gang van zaken in een onderneming. Ten tweede is dit de instantie waar de ondernemingsraad een beroep kan doen als de ondernemer geen advies heeft gevraagd, waar dat wel moest, of van een gegeven advies is afgeweken.

Ondernemingsovereenkomst

Een overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad, waarin zaken die de onderneming betreffen bindend worden geregeld. De inhoud van de ondernemingsovereenkomst mag niet strijdig zijn met een voor de ondernemer geldende CAO.

Ondernemingsraad

Orgaan, bestaande uit werknemers in een onderneming, dat als taak heeft de behartiging van zowel de ondernemings- als de werknemers-belangen. Als in een onderneming 50 of meer werknemers werken, is de werkgever verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Onregelmatige opzegging

Bij een onregelmatige opzegging heeft de partij die opzegt, dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn, de procedureregels niet in acht genomen. Bijvoorbeeld niet tegen de juiste dag opgezegd, of niet de juiste opzegtermijn in acht genomen. De partij die dat doet wordt schadeplichtig. Dat wil zeggen dat hij een bedrag moet betalen aan de andere partij, dat gelijk is aan het bedrag dat anders in die periode aan loon had moeten worden betaald.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Elke partij bij de arbeidsovereenkomst, de werkgever en de werknemer, kan een verzoek richten tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er moet wel een gewichtige reden aanwezig zijn. Dat kan zijn een dringende reden (die ook tot ontslag op staande voet had kunnen leiden) of verandering in de omstandigheden.

Ontslag

De term ontslag komt in het wetboek vrijwel niet voor. De wet gebruikt de term ‘opzeggen’, om aan te duiden dat het een eenzijdige rechtshandeling betreft.

Ontslag op staande voet

De term ontslag op staande voet komt niet voor in enig wetboek. De wet spreekt van een ‘ontslag vanwege een dringende reden’. Niet alleen moet voor ontslag op staande voet die dringende reden aanwezig zijn, ook moet deze onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer.

Ontslagbesluit

Deze regeling is opgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft de richtlijnen waaraan voorheen de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, nu UWV, is gebonden bij de beoordeling omtrent het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht is te vinden in verschillende wetboeken; het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, de algemene Wet gelijke behandeling, de Wet melding collectief ontslag.

Ontslagvergunning

Om een arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen moet de werkgever een ontslagvergunning hebben van vroeger de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, tegenwoordig UWV. Deze toetst de aanvraag aan de regels van het Ontslagbesluit.

Op non-actief stellen

Een werknemer is op non-actief gesteld, of geschorst, als zijn arbeidsovereenkomst nog wel van kracht is en het loon wordt doorbetaald, maar hij niet te werk wordt gesteld. In verband met ontslag kan daarvan sprake zijn, bijvoorbeeld, nadat een feit is ontdekt dat zal kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

Opdracht

Iemand die in opdracht werkt is niet in dienst, zoals een werknemer. Dat betekent dat hij niet verplicht is tot het opvolgen van instructies, maar zich tot de vervaardiging van het eindproduct heeft verbonden.

Oproepcontract

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij soms wel is geregeld dat er arbeid zal worden verricht, maar niet wanneer. Er zijn verschillende vormen denkbaar. Met ingang van 1999 is de positie van de oproepkracht enigszins verbeterd.

Opzegging

De opzegging is de éénzijdige handeling waarbij de ene partij de andere partij zegt dat hij de arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum wil beëindigen. Door opzeggen is de arbeidsovereenkomst daarmee nog niet feitelijk beëindigd. Bij een regelmatige beëindiging gaat vanaf dat moment van opzeggen de opzegtermijn lopen.

Opzegging wegens een dringende reden

Is hetzelfde als ontslag op staande voet. Wanneer het werkelijk een dringende reden betreft, zoals diefstal, mishandeling, seksuele intimidatie en dergelijke, dan mag geen opzegtermijn in acht worden genomen. Er is ook geen ontslagvergunning vereist.

Opzeggingsverboden

Om sommige reden, of gedurende bepaalde omstandigheden mag niet worden opgezegd, zoals bijvoorbeeld gedurende de eerste twee jaar ziekte, zwangerschap, lidmaatschap van de ondernemingsraad enzovoorts. In dat geval zal de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer onder die omstandigheden wil eindigen, zich tot de kantonrechter moeten wenden met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Opzegtermijn

De termijn die ligt tussen het moment van opzeggen en de feitelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst. De termijn kan voortvloeien uit de wet, uit de individuele arbeidsovereenkomst of uit de CAO en kan pas gaan lopen ná verkrijging van een ontslagvergunning.

Ouderschapsverlof

De werknemer die een kind te verzorgen heeft dat nog geen acht jaar oud is, is gerechtigd om ouderschapsverlof op te nemen gedurende een bepaalde tijd, welke hij binnen bepaalde grenzen in de wet gesteld, naar eigen inzicht kan indelen.

Outplacementbureau

Een commercieel bureau dat zich, meestal in opdracht van een werkgever, bezighoudt met het zoeken van ander werk, bij een andere onderneming, voor een werknemer die met ontslag wordt bedreigd in de onderneming van de opdrachtgever. Vaak wordt in een sociaal plan afgesproken dat outplacement aan overcomplete werknemers wordt aangeboden.

Overgang van een onderneming

Overgang van een onderneming betekent dat er overdracht plaatsvindt van de verschillende bestanddelen (bedrijfsgebouwen, handelsnaam, vorderingen, schulden, enzovoorts) op de daarvoor juridisch voorgeschreven wijze. Als er sprake is van overgang, dan gaan de werknemers automatisch mee en behouden zij de voor hen bij het oude bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden. Ook een deel van een bedrijf kan overgaan.

Overwerk

Van overwerk is sprake als er arbeid moet worden verricht buiten de voor de werknemer normaal geldende arbeidstijd. Dat kan ook zijn buiten de voor de onderneming normaal geldende arbeidstijd, maar dat hoeft niet.