P

Passende arbeid

Een bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is de bedongen arbeid. Als de werknemer die arbeid niet langer kan verrichten, structureel of tijdelijk, dan is de werkgever gerechtigd en in sommige gevallen verplicht voor de werknemer passende arbeid in zijn onderneming te zoeken.

Pensioen

De AOW verschaft een basispensioen van 70% van het minimumloon. Daarenboven ontvangen vele pensioengerechtigden een aanvullend pensioen. De verplichting tot het opbouwen van een pensioen vloeit meestal voort uit de CAO.

Personeelsbeleid

Het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen. Het wordt bepaald door de bestuurder van de onderneming en is vaak te vinden in een personeelsgids, die deel kan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

Personeelsgids/handboek

Collectieve regeling binnen de onderneming waarin arbeidsvoorwaarden en ordevoorschriften kunnen zijn opgenomen. Om te gelden moet in de individuele arbeidsovereenkomst het beding zijn opgenomen dat op de arbeidsovereenkomst de personeelsgids van toepassing is.

Poortwachter, De Wet verbetering poortwachter

Zolang er sprake is van een arbeidscontract, is ziekteverzuim puur een zaak tussen werkgever en werknemer. De Arbo-dienst, ingeschakeld door de werkgever, ondersteunt bij de begeleiding en adviseert over werkhervatting. Als ondanks alle inspanningen aan het eind van de ziektewetperiode het werk niet (volledig) is hervat, vraagt de zieke werknemer een WIA-uitkering aan. Voor langdurig zieken geldt een maximale ziektewetperiode van 2 jaar. In het tweede jaar wordt maximaal 70% van het salaris doorbetaald. 

Na de aanvraag beoordeelt het UWV of er alles aan gedaan is om ander, aangepast werk te vinden. Zowel de inspanningen van de werkgever als die van de werknemer worden getoetst via Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Positieve discriminatie

Het scheppen van extra kansen voor achtergestelde groepen (vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten) met het doel feitelijk bestaande ongelijkheden op te heffen. Vaak te vinden in regelingen over werving en selectie van personeel.

Pro-forma procedure

De pro forma procedure kan worden toegepast als werknemer en werkgever allebei van mening zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst zinloos is en zij het bovendien eens zijn over de toe te kennen vergoeding. Hierbij protesteert de werknemer formeel tegen de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst om niet verwijtbaar werkloos te worden en daardoor het recht op een WW-uitkering te verspelen. De processtukken worden in onderling overleg tussen beide partijen opgesteld en ingediend en de kantonrechter zal nagenoeg altijd afzien van een mondelinge behandeling, als partijen hebben aangegeven daaraan geen behoefte te hebben.

Proeftijd

Een korte periode van maximaal twee maanden. De duur is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In deze periode mogen de werkgever en de werknemer op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder in achtneming van de opzegtermijn of de opzegverboden. Wel is de partij die tot beëindiging overgaat verplicht om de reden schriftelijk mee te delen als de andere partij daarom vraagt. Als deze op discriminatie berust, dan moet de veroorzaker wel schadevergoeding betalen.