S

Schadeplichtigheid

De werkgever of werknemer die zich niet aan de juiste opzegtermijn houdt, of een dringende reden voor ontslag veroorzaakt, wordt schadeplichtig. Dat wil zeggen dat hij aan de andere partij een gefixeerd bedrag moet betalen, gelijk aan het loon dat anders had moeten worden betaald.

Schadevergoeding

Naast de schadeplicht, bij het niet in acht nemen van de juiste procedure, kan een partij die een arbeidsovereenkomst beëindigt ook worden veroordeeld tot een schadevergoeding, bijvoorbeeld bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst of bij een kennelijk onredelijk ontslag. De rechter bepaalt dan de schadevergoeding naar wat hij redelijk vindt.

Schattingsbesluit

De eenmalige herbeoordelingen volgens nieuwe strengere criteria (het nieuwe Schattingsbesluit) zijn een feit. Vanaf 1 oktober 2004 wordt iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt (WAO/ WAZ/ Wajong) én op 1 juli 2004 jonger is dan 55 jaar uitgenodigd voor een herbeoordeling. In totaal betreft dit 540.000 mensen. Er is een aantal uitzonderingen op deze groep. Diegenen die bij TBA zijn ontzien en onder het arbeidsongeschiktheidscriterium van voor 1987 vallen en diegenen die bij TBA zijn ontzien en onder het middelste ao-criterium (1987 – 1993) vallen. Grofweg gezegd wordt iedereen die na 1 juli 1949 geboren is, herbeoordeeld door het UWV.

Schorsing

Zie op non-actief stellen.

Semi-dwingend recht

Van sommige bepalingen in de wet mag in de individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken, mits dat maar schriftelijk gebeurt. De wettelijke bepaling geeft aan waaneer dat mag. Voorbeeld van semi-dwingend recht zijn de bepalingen over de opzegtermijnen.

Sociaal Economische Raad

Een publiekrechtelijk adviesorgaan, dat de regering adviseert. De SER bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en kroonleden (die worden benoemd door de regering).

Sociaal plan

Indien tot een reorganisatie binnen een onderneming wordt besloten wordt vaak een sociaal plan gesloten. Dat kan tussen de werkgever en één of meerdere vakbonden (dat kan een CAO zijn), of door de ondernemingsraad en de werkgever. Ook kan de werkgever er eenzijdig toe overgaan om een sociaal plan aan de werknemers aan te bieden. In dat laatste geval heeft het sociaal plan geen juridische status en is het slechts een eenzijdig aanbod.

Stagiair

Iemand die nog in opleiding is en daarvoor ervaring moet opdoen of zelf kennis of vaardigheden wil verwerven die in het latere beroepsleven nodig zijn. De stagiair werkt niet op basis van een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook geen loon, maar een onkostenvergoeding.

Staking

Een staking is doorgaans het belangrijkste machtsmiddel dat een vakbond bij een conflict over arbeidsvoorwaarden kan inzetten. Omdat stakers geen arbeid verrichten, hoeft de werkgever geen loon te betalen. Staken is een grondrecht en mag niet tot ontslag leiden.

Standaard-CAO

Van de standaard-CAO mag niet worden afgeweken, ook niet in voor de werknemer positieve zin, door bijvoorbeeld hogere lonen te betalen. Van een minimum-CAO mag dat wel.

Structuurvennootschap

NV’s en BV’s met 100 of meer werknemers, een ondernemingsraad en ten minste een bepaald bedrag aan geplaatst kapitaal. Voor deze vennootschappen gelden speciale regels, bijvoorbeeld met betrekking tot de raad van commissarissen.