V

Vakantiedagen

Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiedagen, dwz dat het loon tijdens de vakantie wordt doorbetaald. De regel is dat u ook echt vakantie moet kunnen nemen. Uw werkgever en u behoren daarom goed overleg te voeren over de vakantie-periode. Een verzoek om vakantiedagen kan alleen worden afgewezen met een beroep op het bedrijfsbelang.

Vakantiedagen bij ontslag

Opname of uitbetaling bij ontslag? Saldo vakantiedagen bij ontslag.

De op de datum van ontslag niet opgenomen vakantiedagen worden in de regel niet uitbetaald. Het is aan te bevelen dat u met uw leidinggevende afspraken maakt over het voor de datum van ontslag opnemen van het saldo aan vakantiedagen. Maar er zijn uitzonderingen. Vakantiedagen mogen ook worden uitbetaald aan het einde van een dienstverband. Dat zijn dus de vakantiedagen die dan nog open staan.

In de opzegtermijn gelden voor vakantiedagen dezelfde regels als tijdens het dienstverband. Dat wil zeggen: U kunt als werknemer niet eenzijdig afdwingen dat u in de opzegtermijn uw vakantiedagen mag opnemen. Ook nu is de toestemming van de werkgever nodig. Komt het de werkgever niet uit -bijvoorbeeld wegens bedrijfsdrukte- dan moet u tijdens de opzegtermijn gewoon blijven werken, en dan volgt dus uitbetaling van resterende vakantie-dagen tot en met uw laatste werkdag. Opgebouwde vakantierechten kunnen vervallen: uw vakantiedagen verjaren na 5 jaar.

Vakbond

Vereniging van werknemers die op grond van de statuten van de vereniging hun onderhandelingsrecht over arbeidsvoorwaarden hebben overgedragen aan de vereniging. Vakbonden zijn meestal op hun beurt aangesloten bij federaties, koepels en dergelijke, die ook weer een vereniging vormen.

Vakbondswerk in de onderneming

Naast werk in de ondernemingsraad bestaat vakbondswerk in de onderneming vaak uit voorlichting en belangenbehartiging voor leden en soms ook niet-leden in de onderneming. De CAO bepaalt vaak dat deze vormen van belangenbehartiging ruimte moeten krijgen en soms ook dat de werkgever daaraan een financiële bijdrage levert.

Verwijtbare werkloosheid

Hiervan is sprake als de werknemer door zijn eigen toedoen werkloos is geworden. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat zijn gedrag tot ontslag op staande voet heeft geleid, maar ook als hij de werkgever gegronde redenen heeft gegeven om een ontslagvergunning aan te vragen. Bij verwijtbare werkloosheid wordt de WW-uitkering over het algemeen geweigerd.