Z

Zelfstandigen

Mensen die niet van een arbeidsovereenkomst met een werkgever afhankelijk zijn, maar hun inkomen verwerven via uiteenlopende contracten met verschillende opdrachtgevers.

Ziekte en ontslag

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Een zieke werknemer geniet volgens het Burgerlijk Wetboek ontslagbescherming in de vorm van een opzegverbod gedurende de eerste 2 jaren van de ziekteperiode. Het ontslagverbod bij ziekte is echter niet meer van toepassing als de werknemer zonder deugdelijke grond zijn reïntegratieverplichtingen niet nakomt. Daarbij moet wel worden voldaan aan de gebruikelijke vereisten voor een rechtsgeldige opzegging. De werkgever zal het UWV aannemelijk moeten maken dat de weigering van de werknemer verwijtbaar is. Het UWV zal hiervoor een deskundigenoordeel van het UWV verlangen op basis van het Ontslagbesluit. Bij toekenning van de ontslagaanvraag heeft de werknemer mogelijk ook geen recht op een WW uitkering.

Ziekte-uitkering

Gedurende de eerste 52 weken van de ziekte heeft de werknemer recht op ten minste 70% van zijn loon, mits hij de voorschriften van het voor hem geldende ziekteverzuimbeleid opvolgt.

Ziektewet

Voor die werknemers die geen recht hebben op de ziekte-uitkering van de werkgever gedurende de eerste 52 weken van ziekte, geldt het vangnet van de Ziektewet. Op grond van die regeling kunnen zij in aanmerking komen voor een uitkering ter hoogte van 70% van hun loon. Gedurende het zwangerschapsverlof ontvangen werkneemsters eveneens een uitkering op grond van de Ziektewet, ter hoogte van 100% van hun loon.

Zorgverlof

Een aantal CAO’s kennen een regeling voor zorgverlof, dat wil zeggen dat werknemers, al dan niet betaald, het recht hebben om een aantal dagen per jaar verlof op te nemen om te zorgen voor een naaste.